Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky a ochrana
osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1.  Partnercis s.r.o., sídlem nám. T. G. Masaryka 588, IČ: 29263077 (dále jen „Partnercis“) se zavazuje obstarat pro Klienta jím vymezené záležitosti, a to obstarat vízum a pozvání za účelem vycestování Klienta do Ruské federace a předat veškeré. (dále jen „příkaz“).

1.2.   Obstarávání bude spočívat v:

1.2.1. Převzetí a kontrola podkladů.

1.2.2. Zajištění zvacího dopisu/voucheru.

1.2.3. Předání podkladů vízovému centru Visa Handling Services s.r.o., případně Generálnímu konzulátu Ruské federace v Praze.

1.2.4. Vyzvednutí podkladů a jejich kontrola.

1.2.5. Předání obstaraných dokumentů Klientovi.

1.3.   Klient tímto zplnomocňuje Partnercis, aby jeho jménem jednal s úřady, orgány státní správy, orgány místní samosprávy a dalšími orgány Ruské federace ve spojitosti s obstaráváním příkazu. Klient uděluje Partnercis plnou moc na dobu určitou, a to na dobu trvání smlouvy.

2. Práva a povinnosti Partnercis

2.1.  Partnercis provede příkaz v zásadě osobně, pečlivě a podle svých schopností. Je povinen respektovat zájmy Klienta, jež mu jsou známy.

2.2. Partnercis podá Klientovi na jeho žádost zprávu o postupu plnění příkazu. Za tímto účelem je Klient oprávněn využít kontaktních údajů Partnercisviza@partnercis.cz, tel: +420 605 200 106

2.3.  Partnercis je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích získaných od Klienta v rámci plnění předmětu smlouvy.

2.4.  Nakládat s údaji klienta uvedenými v odst. 3.3. v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”) a ujednáním uvedených v čl. 5.

3. Práva a povinnosti Klienta

3.1.    Klient je oprávněn být pravdivě informován o postupu plnění příkazu v souladu s odst. 2.2..

3.2.    Klient je povinen poskytnout Partnercis pouze pravdivé a úplné údaje tak, aby mohl Partnercis vykonat příkaz bez zbytečných překážek.

3.3.    Klient předává Partnercis údaje v rozsahu:

3.3.1. Jméno a příjmení

3.3.2. Adresa trvalého bydliště

3.3.3. E-mailová adresa

3.3.4. Telefonní kontakt

3.3.5. Číselný kód zdravotní pojišťovny Klienta

3.3.6. Kopie cestovního pasu

3.4.    Klient je povinen uhradit Partnercis sjednanou odměnu v souladu s čl. 4.

4. Odměna a platební podmínky

4.1.     Partnercis náleží sjednaná odměna za provedené služby.

4.2.     Odměna zahrnuje náhradu všech nákladů Partnercis vynaložených při provádění příkazu.

5. Ustanovení o ochraně osobních údajů

5.1.  Klient je správcem osobních údajů uvedených v odst. 3.3. ve smyslu ZOOÚ a Nařízení. Klient určuje, že údaje uvedené v odst. 3.3. je Partnercis oprávněn zpracovávat pouze za účelem plnění příkazu a to jak automatizovanými, tak manuálními prostředky.

5.2.   Klient nepředává Partnercis ke zpracovávání žádné citlivé údaje ve smyslu Nařízení.

5.3.   Partnercis bude zpracovávat osobní údaje Klienta v rozsahu uvedeném v odst. 3.3..

5.4.  Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaného softwaru pro adresování dokumentů doručovaných jednotlivým orgánům Ruské federace) v rozsahu nezbytném pro splnění příkazu dle smlouvy.

5.5. Osobní údaje budou Partnercis zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro řádné plnění příkazu dle smlouvy. Ukončením smlouvy však nezanikají povinnosti Partnercis týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání jinému zpracovateli.

5.6.  Klient, jakožto správce osobních údajů, je povinen zajistit, že předávané osobní údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování.

5.7.  Partnercis je při plnění příkazu povinen:

5.7.1. nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Klienta;

5.7.2. zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů Klienta;

5.7.3. zohledňovat povahu zpracování osobních údajů pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;

5.7.4. zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

5.7.5. zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Klientem stanoveném a odpovídajícím smlouvě;

5.7.6. na žádost Klienta kdykoliv umožnit provedení kontroly týkající se zpracování osobních údajů předávaných Klientem;

5.7.7. po skončení trvání smlouvy provést protokolární úplnou likvidaci všech údajů Klienta předaných ke zpracování na základě smlouvy;

5.7.8. zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistil a byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;

5.7.9. vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení;

5.7.10. řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;

5.7.11. navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu Smlouvy;

5.7.12. zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení Smlouvy;

5.7.13. postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost

5.8. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu smlouvy.

5.9. Klient ukládá Partnercis, aby údaje uvedené v odst. 3.3. byly za účelem plnění příkazu dále předávány:

5.9.1. Visa Handling Services s.r.o.

 Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8-Karlín

5.9.2. Generální konzulát Ruské federace v Praze, IČO: 00466760

 náměstí Pod kaštany 19/1, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha

6. Odpovědnost za škodu

6.1.  Partnercis odpovídá Klientovi za škodu, kterou mu způsobil svým zaviněním.

6.2.  Klient odpovídá Partnercis za škodu, která Partnercis vznikla v souvislosti s plněním příkazu v důsledku porušení odst. 3.2 a 5.8.